Anke over lagmannsrettens beslutning om å fremme påtalemyndighetens anke til ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 325, jf. § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.4.2015, HR-2015-00925-U, (sak nr. 2015/436, straffesak, anke over beslutning

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen