Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01117-U, (sak nr. 2015/869), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Webster og Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen