Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved en fellende straffedom for forsettlig drap, jf. straffeloven 1902 § 233

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.11.2015, HR-2015-02283-U, (sak nr. 2015/1887), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Odd Arild Helland) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Inderberg, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen