Lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2015, HR-2015-01480-U, (sak nr. 2015/1170), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen