Oppheving av lagmannsrettens ankenektelse vedr. straffutmålingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.07.2015, HR-2015-01558-U (sak nr. 2015/1414), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Eirik Pleym-Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen