Sak om trusler, legemsfornærmelse og brudd på besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01543-U, (sak nr. 2015/1142), straffesak, anke over dom

A (advokat Jan Tore Olsborg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann og Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen