Skatteunndragelse, trygdebedrageri og brudd på bokføringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.11.2015, HR-2015-02221-U, (sak nr. 2015/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen