Spørsmål vedr. behandling av ankenektelse når siktede har avgått ved døden

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.07.2015, HR-2015-01440-U, (sak nr. 2015/1069), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut Magnus Haavik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen