Spørsmål om adgangen til ransaking med grunnlag i siktelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2015, HR-2015-02463-U, (sak nr. 2015/2163), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A

Dommere: Skoghøy, Tønder, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen