Spørsmål om opphevelse av tingrettens dom grunnet påstått krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01962-U, (sak nr. 2015/1707), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ragnhild Torgersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bull, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen