Spørsmål om påtalemyndighetens anke er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02403-U, (sak nr. 2015/2043), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen