Straffutmålingen ved domfellelse for fire tilfeller av skattesvik, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.05.2015, HR-2015-00862-U, (sak nr.
2015/862), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen