Uaktsom forvoldelse av betydelig personskade ved føring av buss

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.12.2015, HR-2015-02514-U, (sak nr. 2015/2151), straffesak, anke over dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen