Varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.12.2015, HR-2015-02434-U, (sak nr. 2015/2190), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsn i sin helhet

Til toppen