Vold mot politiet, forulemping av tjenestemann, legemsfornærmelse og brukstyveri av motorbåt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2015, HR-2015-02177-U, (sak nr. 2015/1762), straffesak, anke over dom

A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen