Advokatfirmas ansvar for partners handlinger

Høyesteretts dom 5.5.2015, HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom

A, B ,C , D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirma X AS (advokat Vidar Strømme)

Dommere: Sæbø, Matheson, Indreberg, Webster, Skoghøy

Høyesterett fant at Advokatfirmaet X AS heftet for ansvarsbetingende handlinger som en partner hadde begått overfor personer som ikke hadde vært klienter. 

En daværende partner i advokatfirmaet hadde i tilknytning til utførelsen av et oppdrag forsettlig og planmessig sørget for å tilegne seg verdier i form av aksjer i familieselskaper som hadde tilhørt klientens barn. Etter rettskraftig dom var aksjene blitt tilbakeført til barna. De hadde imidlertid lidt betydelig tap i form av omkostninger med å få tilbakeført aksjene og som følge av tapping av selskapene. Partneren og hans heleide aksjeselskap som hadde ervervet aksjene, var ute av stand til å dekke mer enn en begrenset del av tapet. Kravet på erstatning ble derfor reist mot advokatfirmaet. Det ble gjort gjeldende ansvar på grunnlag av ulike regler om aktiv identifikasjon. 

Høyesterett kom til at advokatfirmaet måtte hefte på grunnlag av arbeidsgiveransvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1. Etter Høyesteretts oppfatning må partnere som utøver advokatvirksomhet, anses som "arbeidstaker" etter bestemmelsen. Også bestemmelsens krav om saklig tilknytning mellom arbeidsgivers virksomhet og den skadegjørende handling måtte anses oppfylt. 

Advokatfirmaet hadde blant annet påberopt foreldelse og for enkelte poster mangel på årsakssammenheng. Saksbehandlingen for Høyesterett hadde vært begrenset til spørsmålet om ansvarsgrunnlag. Da innsigelsene advokatfirmaet hadde gjort gjeldende utover at det ikke forelå ansvarsgrunnlag, ikke hadde vært behandlet av tidligere retter, måtte lagmannsrettens frifinnende dom oppheves, jf. tvisteloven § 30-14 andre ledd. 

Les hele avgjørelsen

Til toppen