Erstatningsansvar for kommune basert på uaktsomhet ved utarbeidelse av reguleringsplan/byggesaksbehandling

Høyesteretts dom, 2.3.2015, HR-2015-00484-A, (sak nr. 2014/1641), sivil sak, anke over dom

A, X AS (advokat Christian Wefling) mot Lom kommune, KLP Skadeforsikring AS (advokat Tormod A. Sletten)

Dommere: Noer, Indreberg, Matheson, Arntzen, Utgård

A og X AS fikk ikke medhold i krav om erstatning fra Lom kommune, selv om kommunen hadde gitt tillatelse til å bygge i et område som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater.

Dommen bidrar til å fastlegge hvilke krav som med rimelighet kan stilles til en kommune ved behandlingen av byggesøknader i et område som seinere viser seg å være rasutsatt.

Høyesterett fant at kommunen ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da kommunen godkjente byggesøknadene fra A. Da tillatelsene ble gitt, antok både kommunen og utbygger at det ikke var fare for snøskred på eiendommen. Seinere undersøkelser viste imidlertid at risikoen for ras i området var større enn det som er grensen etter regelverket. Ved avgjørelsen la Høyesterett blant annet vekt på at det ble tatt hensyn til kjent rasrisiko og at hverken kommunen eller byggherren – da tillatelsene ble gitt – hadde opplysninger om skred på det aktuelle området. Videre ble det lagt vekt på at det bare dreide seg om sommerhytter og hus som ikke var til beboelse, og at det generelt var liten rasfare i kommunen.

En dommer dissenterte og mente at kommunen ikke hadde oppfylt sine plikter etter plan- og bygningsloven.

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen