Innsyn i taushetsbelagte opplysninger fremlagt av tredjepart i forbindelse med ligningsvedtak

Høyesteretts dom, 27.3.15, HR-2015-00699-A, (sak nr. 2014/498), sivil sak, anke over dom

Total E&P Norge AS (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Matheson, Bårdsen, Endresen, Indreberg, Stabel

Total E&P Norge AS fikk ikke medhold i at ligningsmyndighetene hadde begått en saksbehandlingsfeil ved bruk av hemmelig sammenligningsgrunnlag i forbindelse med skjønnsligningen. 

Oljeskattekontoret mente Total ved salg av våtgass (LPG) fra norsk sokkel til utenlandsk søsterselskap hadde beregnet en pris som var lavere enn ved kjøp og salg av gass mellom uavhengige selskaper. Totals sokkelinntekt ble som følge av dette ved skjønnsligning økt med mer enn 140 millioner kroner. Ligningsmyndighetene støttet seg på en sammenligning med prisene i andre selskapers kontrakter.

Total fikk ikke fullt innsyn i disse kontraktene ettersom de inneholdt konkurransesensitiv informasjon. Høyesterett mente enstemmig at ligningsmyndighetenes saksbehandling hadde vært forsvarlig. Selskapets krav om at ligningen måtte oppheves førte derfor ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen