Krav om erstatning utover sakskostnader som følge av et ugrunnet søksmål

Høyesteretts dom, 14.4.15, HR-2015-00787-A, (sak nr. 2014/1719), sivil sak, anke over dom

Roxar AS og Roxar Flow Measurement AS (advokat Sven Eriksrud) (rettslig medhjelper: advokat Ola Ø. Nisja) mot Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani)

Dommere: Webster, Bull, Sæbø, Arntzen, Øie

Dommen bidrar til å fastlegge i hvilken grad parter i et søksmål kan bli erstatningsansvarlige for tap utover sakskostnader som følge av et ugrunnet søksmål.

Lagmannsretten kom til at sett i forhold til mulighetene for å vinne saken var det klart urimelig at Roxar hadde anlagt søksmål mot Multi Phase Meters AS, og at Roxar visste eller burde ha visst dette og påla Roxar å erstatte Multi Phase Meters AS 110 millioner kroner.

Roxar gikk til søksmål mot Multi Phase Meters AS med krav om erstatning for misbruk av forretningshemmeligheter. Multi Phase Meters AS gikk til søksmål mot Roxar med krav om erstatning for tapet Roxars søksmål påførte Multi Phase Meters AS. Under lagmannsrettens behandling trakk Roxar søksmålet mot Multi Phase Meters AS. Multi Phase Meters AS søksmål ble ikke trukket.

Høyesterett kom til at erstatningsansvar utover sakskostnader må forbeholdes misbrukstilfellene, og at det normalt foreligge misbruk hvis partens sak er helt uten utsikt til å føre frem og parten skjønner at det er slik. Dette er en annen vurdering enn den lagmannsretten hadde bygget sin avgjørelse på, og lagmannsrettens dom måtte derfor oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen