Rett til forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret

Høyesteretts dom, 14.1.15, HR-2015-00073-A, (sak nr. 2014/1013), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skattedirektoratet  (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Bremangerlandet Vindpark AS (advokat Erlend Øen)

Dommere: Arntzen, Bull, Øie, Matheson, Schei 

Rett til forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret.

Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om å nekte å forlenge forhåndsregistreringen av et selskap som hadde søkt om konsesjon til å etablere vindkraftverk i Bremanger kommune.

En næringsdrivende har rett og plikt til å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret når den avgiftspliktige omsetningen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. Adgangen til forhåndsregistrering representerer et unntak fra dette omsetningskravet. Begrunnelsen for unntaket er at den næringsdrivende i en oppstartfase ofte vil ha store utgifter før det foreligger omsetning, og inngående merverdiavgift vil følgelig overstige utgående merverdiavgift. De som gis rett til forhåndsregistrering vil få differansen i den negative omsetningsoppgaven utbetalt av staten.

Avgiftsmyndighetene mente at det måtte oppstilles et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at en næringsdrivende vil komme i gang med sin avgiftspliktige virksomhet for at forhåndsregistrering kan skje. I og med at selskapets konsesjonssøknad ikke var avgjort, forelå ikke tilstrekkelig grad av sannsynlighet for at virksomheten ville komme i gang.

Høyesterett var enig i dette, og viste til usikkerheten som forelå under det aktuelle konsesjonssystemet. Konsekvensen av at selskapet ikke ble innvilget forlenget forhåndsregistrering, var at utbetalt merverdiavgift under perioden med tidligere forhåndsregistrering måtte tilbakebetales. Denne forhåndsregistreringen hadde funnet sted under en sviktende forutsetning av at konsesjonsspørsmålet ville bli avgjort i 2011.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen