Avslag på enkepensjon

Høyesteretts dom 10. november 2015, HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom

A (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Dommere: Webster, Bull, Falch, Ringnes, Indreberg

Høyesterett kom til at vedtaket om ikke å gi enkepensjon var gyldig.

A hadde vært samboer med sin mann i 12 år og de hadde to felles barn. Høsten 2011 ble mannen alvorlig syk og paret giftet seg ti dager før han døde. For å unngå spekulasjonsekteskap, der personer gifter seg etter at de vet at medlemmet er sykt for å oppnå pensjon, er det gjort unntak fra retten til enke- og enkemannspensjon for kortvarige ekteskap. For å unngå urimelige utslag av dette unntaket, er det gitt en dispensasjonshjemmel som pensjonskassen kan benytte der "særlige grunner" foreligger. Praksis etter bestemmelsen er meget streng. Høyesterett drøftet domstolens kompetanse til å overprøve vedtak etter bestemmelsen og kom til at avgjørelsen av om det skal tilkjennes pensjon etter lov om Statens pensjonskasse § 32 tredje ledd andre punktum, tilligger forvaltningens frie skjønn, hvor "særlige grunner" ikke prøves fullt ut av domstolene. Vedtaket ble prøvet på bakgrunn av domstolenes begrensede kompetanse, og Høyesterett fant at det ikke forelå feil ved Trygderettens avgjørelse.

Avgjørelsen har i første rekke betydning for fastleggelsen av grensene for forvaltningens frie skjønn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen