Beregning av innløsningssum ved frembortfeste

Høyesteretts dom 27. oktober 2015, HR-2015-02165-A, (sak nr. 2014/1669), sivil sak, anke over dom

Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W (advokat Torstein Burkeland)

Dommere: Arntzen, Tønder, Matheson, Stabel, Matningsdal

Saken gjelder prinsippene for fastsettelse av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter, jf. tomtefesteloven § 42 fjerde ledd.

Opplysningsvesenets fond eier områder i Re kommune i Vestfold, som kommunen leier.  Kommunen har etablert fem boligfelt med fellesarealer som veier og friområder, og fremfestet boligtomter. En rekke festere har begjært innløsning overfor Opplysningsvesenets fond. De fleste innløsningssummene er gjennom lagmannsrettens rettskraftige overskjønn fastsatt på grunnlag av tomtefesteloven § 37 som høyeste verdi. Saken for Høyesterett gjelder de gjenstående innløsningene der partene er enige om at innløsningssummer basert på Opplysningsvesenets fonds leieavtaler med kommunen – det såkalte grunnlovsvernet – vil gi høyeste verdi.

Spørsmålet er om grunneiers grunnlovsvern tilsier at innløsningssummen beregnes ut fra en "bruttometode" eller en "nettometode". Bruttometoden innebærer at innløsningssummen beregnes på grunnlag av det innløste tomteareal, mens nettometoden innebærer at innløsningssummen beregnes på grunnlag av tomtearealet med tillegg av en forholdsmessig andel av tilliggende fellesareal.

Høyesteretts flertall kom til at bruttometoden skal legges til grunn og forkastet anken. Et mindretall på to dommere mente at nettometode skulle legges til grunn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen