Bortfall av sameierett i hytte på grunn av passivitet

Høyesteretts dom 22. oktober 2015, HR-2015-02111-A, (sak nr. 2015/723), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Hallgrim Fagervold) mot I (advokat Erik Wold)

Dommere: Bårdsen, Falch, Kallerud, Stabel, Schei

Høyesteretts flertall på tre dommere slo fast at én av sameierne til en eldre hytte som stod til nedfalls var blitt eneeier, fordi han gjennom en periode på 18 år hadde foretatt en fullstendig rehabilitering av hytten, som de øvrige sameierne hadde forholdt seg passive til.

To dommere mente at sameiernes rett til hytten var i behold.

Dommen gir et eksempel på at sameierett kan falle bort på ulovfestet grunnlag, når det etter en samlet vurdering finnes å foreligge sterke grunner som tilsier slikt bortfall.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen