Dobbeltbeskatning

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom

A (advokat Andreas Bullen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Eirik Jensen)

Dommere: Webster, Bull, Matheson, Skoghøy, Schei

Skatteyter fikk medhold i at et ligningsvedtak måtte oppheves fordi det innebar at samme inntekt ble skattlagt to ganger.

Skatteyteren hadde i en rekke år levert selvangivelse for sent. Skatt øst iverksatte bokettersyn høsten 2006. Selvangivelsen for 2006 ble heller ikke levert i tide og ligningen ble fastsatt ved skjønn. Skatteyteren leverte deretter inn selvangivelse hvor inntekter som skulle vært tidfestet til 2005 ble oppgitt til beskatning i 2006. Z likningskontor – senere Skatt sør – fattet endringsvedtak for 2006. Som følge av bokettersynet traff Skatt øst nytt ligningsvedtak for 2005, hvor i alle fall deler av beløpet som var beskattet i 2006, ble beskattet også i 2005. Ligningen for 2006 ble ikke endret, blant annet med den begrunnelse at klagefristen var løpt ut. Høyesterett fant at vedtaket for 2005 reelt sett berørte begge inntektsårene. Forbudet mot dobbeltbeskatning innebar at det ikke var anledning til å flytte inntekt fra ligningen for 2006 til ligningen for 2005, og dermed øke skattegrunnlaget i 2005, uten samtidig å ta hensyn til at inntekten må reduseres i 2006. 

Avgjørelsen stadfester og klargjør det alminnelige forbudet mot dobbeltbeskatning i norsk rett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen