Eiendomsskatt på eiendeler i tilknytning til kraftanlegg

Høyesteretts dom 24.9.2015, HR-01945-A, (sak nr. 2015/334), sivil sak, anke over dom

SKS Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper), mot Gildeskål kommune (advokat Silje Aga Rogan), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper), (advokat Caroline Lund)

Dommere: Matheson, Bergsjø, Bull, Bårdsen, Stabel

Høyesterett kom til at en kommune gyldig kunne skrive ut eiendomsskatt på blant annet overføringsledninger (produksjonslinjer) fra kraftanlegg i tillegg til eiendomsskatt på selve kraftanlegget. 

Et kraftselskap mente eiendeler i tilknytning til kraftanlegg – slik som tilstøtende bygningsmasse og linjer for overføring av elektrisk kraft frem til sentral- og distribusjonsnettet – skal regnes sammen med kraftanlegget. Det ble hevdet at slike eiendeler ikke kan eiendomsbeskattes særskilt i tillegg til eiendomsskatt på selve kraftanlegget. Det fikk selskapet ikke medhold i. 

Dommen klargjør grensene for hva som utgjør et "kraftanlegg" i skattelovens forstand.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen