Eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom

I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)
mot Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt)

II. Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) mot Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)

Dommere: Bull, Tønder, Matheson, Bergsjø, Stabel

Saken gjaldt et eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer. Spørsmålet var om ansvarsforsikringsselskapet heftet for et erstatningskrav fra eierskifteforsikringsselskapet etter at det sistnevnte selskapet hadde måttet dekke et prisavslagskrav mot selgeren av en bolig der takstmannen uaktsomt hadde oversett setningsskader.

En enstemmig Høyesterett kom til at vilkårene for ansvar for takstmannens ansvarsforsikrer var oppfylt, slik resultatet også ble i en tidligere dom om såkalt "informasjonsansvar" for takstmenn i Rt. 2008 side 1078. Det kunne ikke være et vilkår for slikt ansvar at den individuelle eierskifteforsikringsavtalen var inngått etter en nærmere vurdering av taksten for den aktuelle boligen fra forsikringsselskapets side. Det avgjørende måtte være at eierskifteforsikringen var inngått i tillit til at salget ville skje på grunnlag av en aktsomt utført takst som kjøperen på forhånd var blitt gjort kjent med. Dette reduserte forsikringsselskapets risiko.

Det kunne heller ikke være til hinder for direktekravet at eierskifteforsikringsselskapets krav mot takstmannen var fremmet som et erstatningskrav, mens kjøpernes krav mot selgerne av boligen var et prisavslagskrav. Også på dette punkt ble Rt. 2008 side 1078 opprettholdt.

Rt. 2008 side 1078 ble forstått slik at et informasjonsansvar for takstmannen i tillegg forutsatte en konkret vurdering av om ansvaret dermed ble plassert hos den som til syvende og sist burde bære det. På denne bakgrunn var det riktig av lagmannsretten å redusere ansvaret overfor eierskifteforsikringsselskapet til det halve basert på at også selgerne i dette tilfellet hadde opptrådt uaktsomt.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen