Erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) i straffesak

Høyesteretts dom 2. desember 2015, HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom

A v/verge B (advokat Øystein Hus) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Dommere: Noer, Tønder, Webster, Kallerud, Stabel

Kvinne som hadde vært utsatt for en straffbar seksuell handling, krevde oppreisningserstatning, men fikk ikke medhold.

En miljøarbeider på en institusjon for psykisk utviklingshemmede var dømt for å ha befølt en av de kvinnelige beboerne på brystene. Hun krevde erstatning for ikke-økonomisk tap. Høyesterett kom til at det ikke var hjemmel i loven for å dømme gjerningsmannen til å betale slik erstatning. Reglene om oppreisning må forstås slik at de bare gjelder seksuelle krenkelser av noe grovere karakter.

Dommen bidrar til å avklare når straffbare handlinger kan gi grunnlag for krav om oppreisningserstatning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen