Erstatningsoppgjør etter ran

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom

A (advokat Annette Rygg) mot B (advokat Trygve Staff)

Dommere: Bull, Matheson, Skoghøy, Webster, Schei

Høyesterett kom enstemmig til at en skadevolder måtte erstatte differansen mellom full verdi og det de tapte gjenstandene kunne ha vært gjenanskaffet for.

En eldre mann var blitt fraranet gull- og sølvgjenstander for en betydelig verdi. Det fremgikk av vilkårene for hans innbo- og løsøreforsikring at den som utgangspunkt bare dekket gjenanskaffelseskostnadene, og at skadelidte kunne pålegges å benytte en leverandør som forsikringsselskapet hadde rabattavtale med. Da ransofferet heller ville ha forsikringsoppgjøret i penger, trakk forsikringsselskapet fra rabatten som kunne ha vært oppnådd.

Høyesterett kom enstemmig til at ransofferet kunne kreve det overskytende erstattet av ransmannen. Ifølge norsk erstatningsrett behøver skadelidte som hovedregel ikke å akseptere naturalerstatning fra skadevolder. Det måtte da foreligge særlige grunner om prinsippet om skadelidtes plikt til å begrense sitt tap skulle medføre en plikt til likevel å akseptere dette, enten det er fra skadevolder selv eller, som her, indirekte i form av forsikringsoppgjøret. Naturalerstatning vil jo gjerne bli tilbudt nettopp når det er billigere for skadevolder. Særlige grunner forelå ikke i saken.

Dommen gir et bidrag til forståelsen av prinsippet om skadelidtes tapsbegrensningsplikt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen