Foreldelse av tilbakebetalingskrav fra NAV overfor psykologspesialist

Høyesteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01222-A, (sak nr. 2014/2103), sivil sak, anke over dom

Staten v/Helsedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot A (advokat Alex Borch)

Dommere: Bull, Tønder, Webster, Ringnes, Utgård 

Høyesterett kom under dissens til at et krav fra NAV overfor en privatpraktiserende psykologspesialist var foreldet, men at NAV fortsatt kunne benytte kravet til motregning i fremtidige refusjonskrav fra ham. En dommer mente at vilkårene for motregning med foreldede krav ikke var oppfylt, mens en annen dommer mente at deler av kravet ikke var foreldet.

NAV hadde krevd tilbake et større beløp fra psykologspesialisten fordi NAV mente han hadde krevd for mye i refusjon for behandling av pasienter. Psykologen var uenig i at han hadde fått utbetalt mer enn han hadde krav på. Ettersom han fortsatte sin praksis med stadig nye refusjonskrav overfor NAV, var NAV i stand til å motregne med det omstridte tilbakebetalingskravet i de nye refusjonskravene. Han inngikk derfor avtale som begrenset motregningen til bare en viss andel av refusjonskravene. Samtidig innga han klage over tilbakebetalingsvedtaket, og da klagen ikke førte frem, anla han søksmål for å få kjent vedtaket ugyldig. I søksmålet hevdet han også at tilbakebetalingskravet uansett var foreldet. Dommen i Høyesterett nå gjaldt bare foreldelsesspørsmålet.

Dommen gir veiledning om hvordan foreldelse kan avbrytes, særlig hva som ligger i at skyldneren må ha "erkjent forpliktelsen", og om forståelsen av bestemmelsen som tillater motregning med foreldede krav når motregningsretten er avtalt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen