Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom

Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Dommere: Sæbø, Bergsjø, Øie, Noer, Utgård

Telenor ASA fikk ikke kjent ugyldig vedtak om etterberegning av merverdiavgift, renter og tilleggsavgift på ca. 63 millioner kroner for årene 2006-2009.

Telenor ASA hadde i årene 2006-2009 utgifter til juridisk og finansiell bistand og PR-bistand  i forbindelse med salg av aksjer i et datterselskap som drev med satelittoverføringer, og i forbindelse med aksjonærkonflikter i deleide selskaper i Ukraina og Russland. Tjenestene hadde ikke slik tilknytning til merverdiavgiftspliktig virksomhet at det kunne kreves fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftslovsloven fra 1969 § 21 første ledd. Selskapet fikk heller ikke medhold i at vedtaket om etterberegning av merverdiavgift var ugyldig fordi grunnlaget for etterberegningen var feil. Fastsettelsen hadde skjedd på grunnlag av selskapets egne oppgaver, som ikke var korrigerte under klagebehandlingen. 

Dommen gir veiledning for innholdet av vilkårene for fradragsrett for inngående merverdiavgift i merverdiavgiftsloven fra 1969 § 21 første ledd, som er videreført i gjeldende merverdiavgiftslov § 8-1.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen