Gyldigheten av en avtale mellom to eierseksjonssameier om rett til parkering på det andre eierseksjonssameiets grunn

Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom

Inkognitogaten 6 Sameie (advokat Per P. Hodneland) mot Sameiet Inkognitogata 4 (advokat Stig Berge)

Dommere: Sæbø, Kallerud, Stabel, Webster, Tjomsland

Høyesterett kom til at legitimasjonsregelen i eierseksjonsloven § 43 fjerde ledd må forstås slik at den omfatter overskridelse av myndighet som tilligger sameiermøtet etter loven § 30 andre ledd.

Sameiet Inkognitogata 4 hadde gjort gjeldende at eierseksjonsloven § 43 fjerde ledd skal tolkes i samsvar med legitimasjonsregelen i aksjeloven § 6-33, og at dette innebar at § 43 fjerde ledd ikke omfatter overskridelse av myndighet som tilligger sameiermøtet etter loven § 30 andre ledd. Høyesterett var enig i at lovgiver forutsatte at legitimasjonsregelen i eierseksjonsloven § 43 fjerde ledd skulle svare til legitimasjonsregelen som nå er inntatt i aksjeloven § 6-33, men kom til at legitimasjonsregelen i aksjeloven § 6-33 i utgangspunktet omfatter overskridelse av myndighet som etter loven tilligger et selskapsorgan. Dette må da legges til grunn for tolkningen av eierseksjonsloven § 43 fjerde ledd med henblikk på vedtak som etter loven tilligger sameiermøtet.

Ettersom lagmannsretten hadde lagt til grunn en annen forståelse av eierseksjonsloven § 43 fjerde ledd, måtte lagmannsrettens dom oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen