Gyldigheten av skatteklagenemnda for storbedrifters vedtak

Høyesteretts dom 8.5.2015, HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom

GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Dommere:Sæbø, Bull, Øie, Indreberg, Tjomsland

Høyesterett kom i likhet med tingretten og lagmannsretten til at skatteklagenemnda for storbedrifters vedtak om å ligne GE Healthcare AS for inntekter som det irske selskapet GE Healthcare Ireland har opptjent og svart skatt for i Irland, ikke var i strid med skatteavtalen mellom Norge og Irland.

GE Healthcare AS, som i realiteten var eneeier av GE Healthcare Ireland, gjorde gjeldende at ettersom GE Healthcare Ireland etter irsk intern skatterett ble ansett som skattesubjekt, ville det være i strid med bestemmelsene til motvirkning av dobbeltbeskatning i skatteavtalen mellom Norge og Irland om GE Irelands inntekter også ble beskattet i Norge som en del av GE Healthcare AS inntekter, jf skatteloven § 2-2 første, jf sjette ledd. Etter norsk intern skatterett er GE Healthcare Ireland ikke selvstendig skattesubjekt.

Høyesterett kom til at norsk beskatning av inntektene i Irland ikke var i strid med skatteavtalen artikkel 7 nr. 1, og viste til at den dobbeltbeskatning som dermed oppsto, etter artikkel 24 nr. 2 ga GE Healthcare AS rett til et fradrag i skatten i Norge som tilsvarer den skatt som er betalt av inntekten i Irland. Slikt fradrag var gjort ved ligningsvedtakene i saken. GE Healthcare AS ble dermed vernet mot at den samlede skattebelastning i Norge og i Irland ble større enn om inntekten bare ble beskattet i Norge. Det var ikke grunnlag for å begrense beskatningen av GE Healthcare AS utover dette.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen