Gyldigheten av vedtak om overføring av en innsatt fra åpent til lukket fengsel

Høyesteretts dom 26.8.2015, HR-2015-01757-A, (sak nr. 2014/2352), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Dommere: Tønder, Webster, Bergsjø, Bull, Stabel

Høyesterett fant at overføringsvedtaket var gyldig.

Den innsatte, som sonet en lengre fengselsstraff for narkotikaforbrytelser, ble plassert på Bastøy fengsel for soning av resttid. Etter at det ble oppdaget omsetning av narkotika på fengslet, ble han tilbakeført til fengsel med høyere sikkerhetsnivå. Det ble lagt til grunn som overveiende sannsynlig at han hadde stått for innføringen og omsetningen.

Dommen avklarer at det er nok med alminnelig sannsynlighetsovervekt for at en innsatt har begått en straffbar handling for å begrunne overføring til fengsel med høyere sikkerhetsnivå, og at slik overføring ikke er å regne som straff i EMKs forstand.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen