Krav om skjevdeling etter ekteskapets opphør, ble ikke tatt til følge

Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom

A (advokat Kristin Hegstad) mot B (advokat Simon L. Stende)

Dommere: Arntzen, Bergsjø, Indreberg, Noer, Stabel

Ektemannen brakte en leilighet utenfor Oslo inn i felleseiet. Leiligheten ble leiet ut noen år, før den ble solgt. Netto salgsvederlag ble da satt inn på en aksjehandelskonto. Ektemannen foresto i flere år selv aksjeinvesteringsvirksomhet på daglig basis med midler fra denne kontoen. Høyesterett mente at verdien av leiligheten og leieinntektene hadde tapt sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler gjennom ektemannens aktive investeringsvirksomhet, også fordi investeringene dels hadde skjedd gjennom låneopptak.

Dommen avklarer at avkastning på opprinnelige skjevdelingsmidler kan skjevdeles dersom verdiene er i behold når ektefellene går fra hverandre.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen