Nedsettelse av erstatningsansvar grunnet medvirkning fra en skadelidt som var psykotisk på skadetidspunktet

Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01110-A, (sak nr. 2014/1802), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sven Knagenhjelm) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Dommere:Matheson, Sæbø, Kallerud, Stabel, Tjomsland

Ikke nedsettelse av erstatning til psykotisk mann som hadde medvirket til en skade som rammet ham selv. Dom 21. mai 2015.

En 39 år gammel mann fra Oslo er av Høyesterett tilkjent mer enn 10 millioner kroner i erstatning fra Jernbaneverket.

Bakgrunnen for kravet var en ulykke der Jernbaneverket ble holdt ansvarlig for manglende sikring i forhold til skadelidte av et område for togparkering i Lodalen i Oslo. Mannen kom seg inn på området der han som følge av kontakt med høyspentstrøm ble svært alvorlig skadet. Jernbaneverket krevde at erstatningen skulle reduseres på grunn av mannens egen skyld i ulykken.

Høyesterett var ikke enig i dette. Lagmannsretten hadde funnet det bevist at mannen var psykotisk på skadetidspunktet, og at det var årsakssammenheng mellom den psykotiske sinnstilstanden og handlingen hans. Høyesterett kom til at skadelidte da ikke hadde medvirket til ulykken ved "egen skyld". Lovens vilkår for å kunne sette erstatningen ned var derfor ikke oppfylt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen