Oppsigelse ved nedlegging av avdeling

Høyesteretts dom 8. desember 2015, HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom

A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt)

Dommere: Endresen, Matheson, Ringnes, Bull, Øie

Høyesterett kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet og forkastet anken over lagmannsrettens dom.

Gresvig Detaljhandel AS, som selger sportsutstyr gjennom tre kjeder, hadde også en lokal avdeling i Kristiansand, X, som solgte varer til klubber og bedriftsmarkedet, gjerne som ledd i bedriftens profileringsarbeid. Avdelingen var tapsbringende, og det var enighet om at det var saklig grunnlag for avvikling, og at dette igjen førte til overtallighet.

Leder for avdelingen, som var den eneste ansatte i denne, ble oppsagt. Det ble ikke fra arbeidsgivers side foretatt noen samlet vurdering av den oppsagte og andre ansatte i selskapet i stillinger som det kunne være aktuelt å anse ham kompetent for. Blant annet på bakgrunn av tidligere praksis ved nedbemanninger, og selskapets økonomiske stilling, kom Høyesterett til at det var saklig begrunnet å ikke foreta en slik samlet vurdering. Det var anledning til å bruke avdelingen som utvelgelseskrets, selv om det bare var én ansatt i avdelingen.

Dommen sier noe allment om når utvelgelseskretsen kan begrenses, og klargjør at det at det bare er én ansatt i avdelingen etter omstendighetene ikke er til hinder for at avdelingen brukes som utvelgelseskrets.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen