Innsigelse fra staten om pasientskadeerstatning

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01093-A, (sak nr. 2014/1766), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Anette Eckhoff) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Dommere: Bull, Bergsjø, Indreberg, Ringnes, Utgård

Saken gjaldt spørsmålet om en innsigelse fra statens side i en sak om utmåling av pasienterstatning skulle avvises fra realitetsprøving fordi innsigelsen var i strid med det vedtaket om ansvar som Pasientskadenemnda hadde truffet i saken.

Pasientskadeloven, som fastsetter særskilte regler om erstatning for pasientskader, bestemmer at slike erstatningskrav først skal behandles forvaltningsmessig, av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som førsteinstans og Pasientskadenemnda som klageinstans, før saken eventuelt bringes inn for domstolene av skadelidte. Motpart for domstolene er da staten ved Pasientskadenemnda, ikke vedkommende helseinstitusjon.

NPE og nemnda treffer i praksis to vedtak, først et vedtak om det foreligger ansvar, og deretter ‒ om ansvarsvedtaket er positivt ‒ et utmålingsvedtak. Spørsmålet i saken var om staten, dersom skadelidte etter et positivt ansvarsvedtak bringer erstatningsutmålingen inn for domstolene, kan gjøre gjeldende at ansvarsvedtaket var feil, og at staten derfor må frifinnes for krav om ytterligere erstatning.

Høyesterett delte seg i et flertall på tre dommere og et mindretall på to. På grunnlag av en ulik forståelse av ordlyd og forarbeider kom flertallet til at staten kunne fremsette en slik anførsel, mens mindretallet mente at den måtte avvises.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen