Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring

Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom

A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer, Matheson, Schei

Avtalt karensklausul i barneforsikring omfattet ikke kronisk utmattelsessyndrom (ME) som hadde vist symptom før forsikringen ble tegnet.

I barneforsikring som gav rett til "invaliditetserstatning" hvis forsikrede ble rammet av sykdom eller ulykke som medførte medisinsk invaliditet, var det gjort unntak for sykdom som var blitt påvist eller hadde vist symptom innen tre måneder etter at forsikringsselskapet hadde mottatt fullstendig helseerklæring (karenstid). Over et halvt år etter at karenstiden var løpt ut, fikk forsikrede, som da var 14 år, diagnosen ME. Sykdommen hadde vist symptomer ikke bare i karenstiden, men også før forsikringen ble tegnet. Høyesterett kom til at sykdommen var omfattet av forsikringen, da symptomene kunne ha vært fanget opp ved spørsmål fra selskapet før forsikringstegningen.

Avgjørelsen har betydning for forholdet mellom karensklausuler og forsikringsavtalelovens bestemmelser om forsikredes opplysningsplikt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen