Skattemessig klassifisering og tilordning av "carried interest"

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02268-A, (sak nr. 2015/725), sivil sak, anke over dom

A, B, C, Herkules Capital I AS (advokat Morgen Goller) Rettslig medhjelper: (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Skatt øst (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettslig medhjelper: (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Dommere: Bergsjø, Webster, Falch, Indreberg, Stabel

Ligningen for 2007 for tre privatpersoner og et selskap ble opphevet.

Saken reiste spørsmål om skattemessig tilordning og klassifisering av et suksesshonorar som utbetales i fondsforvalterbransjen, såkalt "carried interest". Honoraret var utbetalt til et forvalterselskap på Jersey og videre til nøkkelpersonenes holdingselskaper i Norge. I ligningsvedtakene var det lagt til grunn at inntekten i stedet måtte tilordnes det norske rådgivningsselskapet Herkules Capital I AS som virksomhetsinntekt. Vedtakene bygde videre på at utbetalingene til nøkkelpersonenes holdingselskaper måtte klassifiseres som arbeidsinntekt for dem personlig.

Høyesteretts flertall kom til at forvalterselskapet på Jersey i realiteten hadde ytet et bidrag som kunne begrunne utbetalingen av carried interest. En enstemmig Høyesterett fant videre at det ikke var grunnlag for å klassifisere inntekten som arbeidsinntekt for nøkkelpersonene. Ligningsvedtakene ble derfor opphevet. 

Dommen gir veiledning om de skatterettslige tilordnings- og klassifiseringsprinsippene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen