Tilleggsskatt for aksjeselskap

Høyesteretts dom 23.9.2015, HR-2015-01934-A, (sak nr. 2015/906), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Global Shipsholding Norden 2 AS (advokat Hugo Pedersen Matre)

Dommere: Tønder, Webster, Bergsjø, Bull, Utgård

Høyesterett kom til at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig, og staten ble frifunnet. 

Tilleggsskatt beregnes som hovedregel med 30 prosent av den skatt som er eller kunne blitt unndratt. Dette kalles bruttometoden. Den innebærer at tilleggsskatten blir ilagt fullt ut for den skatt som er spart ved manglende inntektsopplysning et år uten hensyn til om inntekten senere kommer til beskatning.

Unntak gjelder for såkalt "tidfestingsfeil". For disse ses de aktuelle årene under ett, slik at tilleggsskatten bare beregnes av skatteyterens fordel ved at beskatningen er utsatt.

Spørsmålet i saken var om unntaket bare gjelder for de egentlige tidfestingsfeilene, eller om det også gjelder der unnlatt inntektsopplysning skyldes andre feil hos skatteyter, men der skatteyter sannsynliggjør at inntekten uansett ville ha blitt oppgitt senere.

Høyesterett ga staten medhold i at unntaket bare gjelder for de egentlige tidfestingsfeilene.

Dommen avklarer hva som faller inn under nettometoden ved beregning av tilleggsskatt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen