Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser

Høyesteretts dom 25.8.2015, HR-2015-01752-A, (sak nr. 2015/1305), sivil sak, anke over dom

A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Dommere: Kallerud, Webster, Bull, Bergsjø, Stabel

Anoreksipasient fikk ikke medhold i krav om å bli skrevet ut fra tvungent psykisk helsevern.

A – som når er 30 år gammel – har siden 13-årsalderen slitt med spiseforstyrrelser. Hun er 165 centimeter høy og har veid så lite som 32 kilo. Hun har vært innlagt til behandling en lang rekke ganger, også under tvang. For tiden er A under tvungent psykisk helsevern ved en spesialistinstitusjon for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser.

Også personer med spiseforstyrrelser har rett til selv å bestemme over sitt inntak av mat. Men i enkelte tilfeller kan lidelsen ha en slik alvorlighetsgrad at den må karakteriseres som en alvorlig sinnslidelse på linje med psykoser. Anoreksi kan da – om også tilleggsvilkårene er oppfylt – gi grunnlag for behandling under tvang.

Høyesterett kom til at A – på grunn av sin sykdom – har en alvorlig svikt i evnen til å foreta en realistisk vurdering av egen kropps utseende, vekt og fungering og av de helsemessige konsekvensene av å innta mindre næring enn hun trenger. Hennes vrangforestillinger er så dominerende og styrende at hun, om hun får anledning, tar til seg så lite næring at det er livstruende. Hun mangler reell sykdomsinnsikt, og den bedring som er konstatert mens hun har vært under tvungent psykisk helsevern skyldes i all hovedsak behandlingen. Uten tvungent psykisk helsevern vil hun nærmest umiddelbart redusere næringsinntaket og raskt gå ytterligere ned i vekt. Fortsatt behandling under tvang er den klart beste løsning for henne.

Dommen gir veiledning for når personer med spiseforstyrrelser kan tas under tvungent psykisk helsevern.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen