Utmåling av menerstatning

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01362-A, (sak nr. 2014/2339), sivil sak, anke over dom

Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) mot A (advokat Merete Bårdsen)

Dommere: Normann, Stabel, Indreberg, Ringnes, Skoghøy

En kvinne ble tilkjent i overkant av 840 000 kroner i menerstatning etter en bilulykke.

Ulykken skjedde da en møtende bil kom over i hennes kjørebane under oppbremsing og frontkolliderte med bilen hun var fører av. Kvinnen ble påført omfattende skader, og den medisinske invaliditeten som følge av disse ble satt til 40 % i samordnet sum. Skadelidte hadde også tidligere vært utsatt for to bilulykker og hadde i tillegg annen sykdom.  Inngangsinvaliditeten på ulykkestidspunktet ble satt til 41 % i samordnet sum.

Dommen gir veiledning for om og i hvilken utstrekning det ved fastsettelsen av menerstatning skal tas hensyn til den inngangsinvaliditeten skadelidte allerede hadde på skadetidspunktet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen