Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom

I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv)

II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget)

Dommere: Ringnes, Bull, Stabel, Normann, Tjomsland

X kommune ble dømt til å betale erstatning og oppreisning til fem tidligere ansatte i Stiftelsen Kirkens Bymisjon X.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon X var engasjert av X kommune til å utføre booppfølgningstjenester i et leilighetsbygg for personer med dobbeltdiagnosen rusmisbruk og psykiske problemer. Kommunen overtok etter en periode selv denne virksomheten, og utlyste stillingene. Høyesterett kom til at det forelå en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, og at ansettelsesforholdene skulle vært overført til kommunen.     

Dommen gir veiledning om anvendelsen av reglene om virksomhetsoverdragelse ved virksomhet som er knyttet til tjenesteutøvelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen