Avvisning av mangelfull anke

Høyesteretts kjennelse, 25.3.2015, HR-2015-00666-A, (sak nr. 2014/2123), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Dommere: Ringnes, Noer, Indreberg, Bårdsen, Schei

Domfelte var dømt for narkotikaforbrytelser i tingretten, og anket dommen ved å fylle ut et ankeskjema. På skjemaet krysset han av for at forsvareren skulle inngi støtteskriv, men ikke for at anken gjaldt straffutmålingen. Anken oppfylte derfor i utgangspunktet ikke kravene i straffeprosessloven § 314 første ledd. Forsvareren unnlot å innlevere støtteskrivet, som skulle ha klargjort anken i nødvendig grad. Lagmannsretten avviste anken etter straffeprosessloven § 319 uten å sette en frist for domfelte til å rette feilen.

Høyesterett kom til at lagmannsretten ikke hadde grunnlag for å avvise anken. Etter straffeprosessloven § 319 annet ledd skal domfelte gis en kort frist for å rette en mangelfull anke hvis feilen er uforsettlig. Høyesterett uttalte at det er domfeltes forhold som er avgjørende ved denne vurderingen, og forsvarerens eventuelle prosessuelle forsømmelse skal ikke komme domfelte til skade. Høyesterett uttalte videre at både retten og påtalemyndigheten har plikt til å gi domfelte veiledning i forbindelse med fremsettelse og behandling av anke, og at denne veiledningsplikten også gjelder for stevnevitnet, når dommen forkynnes ved fremmøte.

Da anken gjaldt straffbare forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, har domfelte automatisk ankerett etter straffeprosessloven § 321 tredje ledd første punktum. Høyesterett avgjorde da at anken skulle fremmes for lagmannsretten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen