Begjæring om utlevering til Rwanda

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Dommere: Matheson, Ringnes, Bull, Endresen, Schei

Høyesterett kom enstemmig til at det ikke ville være i strid med grunnleggende humanitære hensyn å utlevere utlending til Rwanda etter tiltale for folkemord og forbrytelse mot menneskeheten.

Vedkommende hadde oppholdt seg lovlig i Norge i nærmere 16 år og har ektefelle og tre mindreårige barn her. Utlevering ville likevel ikke komme i strid med Grunnloven § 102 om retten til familieliv og Grunnloven § 104 om barnets beste som et grunnleggende hensyn.

Avgjørelsen beror etter begge grunnlovsbestemmelsene og de underliggende bestemmelsene i EMK og FNs barnekonvensjon, på en forholdsmessighetsvurdering. Ved vurderingen skal hensynet til barnets beste ha stor vekt. Muligheten for å reise straffesak i Norge – og den lettelse det ville innebære for tiltaltes barn fremfor utlevering – var et sentralt punkt i avveiningen.

Utlevering av lovbrytere kan etter EMDs praksis bare nektes under "exceptional circumstances". Etter Høyesteretts oppfatning forelå tungtveiende grunner for utlevering. Saken gjaldt tiltale for de groveste forbrytelser som nasjonal og internasjonal strafferett kjenner. De individuelle byrdene et vedtak om utlevering ville få for tiltaltes barn, kunne da ikke veie opp for de grunnene som uten tvil talte for utlevering. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen