Inndragning av utbytte etter salg av alkoholholdige drikkevarer uten nødvendig skjenkebevilling

Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom

X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Dommere: Bull, Skoghøy, Matheson, Ringnes, Schei

En motorsykkelklubb hadde drevet ulovlig salg av alkoholholdige drikkevarer under fester i klubblokalene. For dette var klubben idømt en bot, og dessuten var klubben dømt til å tåle inndragning av utbyttet fra alkoholsalget. Spørsmålet for Høyesterett var om det ved beregningen av inndragningsbeløpet skulle gjøres fradrag for utgiftene til innkjøp av drikkevarene, som var kjøpt på lovlig vis.

Straffeloven § 34 bestemmer at det ikke skal gjøres fradrag for utgifter ved beregning av inndragningsbeløpet. Beløpet kan likevel settes ned eller bortfalle i den grad full inndragning vil være "klart urimelig". Høyesterett uttalte at forhistorien og forarbeidene til § 34 slik den nå lyder, viser at dersom utgiftene gjelder innkjøp av varer med en lovlig omsetningsverdi, er det nærliggende å anse full inndragning for "klart urimelig". I denne saken forelå det imidlertid flere graverende trekk ved den virksomheten som var drevet. Det tilsa at det bare ble gjort fradrag for halvparten av utgiftene.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen