Straffutmåling for falsk forklaring ved rapportering om telling av lakselus

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00103-A, (sak nr. 2014/1689), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen)
II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) mot A (advokat Hallvard Østgård)

Dommere: Endresen, Kallerud, Noer, Skoghøy, Tjomsland

Saken gjaldt straffutmåling for falsk forklaring til kontrollmyndighetene ved rapportering om telling av lakselus, og at det i forbindelse med rapportering av aktuell biomasse ble oppgitt for stort volum på flere merder. 

En produksjonssjef ved et oppdrettsanlegg hadde ved flere anledninger rapportert resultat av telling av lus i anlegg uten at det var foretatt slik telling. Hun hadde også rapportert feil størrelse på merdene ved flere anlegg. I fire tilfeller ble dette gjort med det siktemål å skjule at det var for mye fisk i anlegget. 

Høyesterett fremhevet at både hensynet til miljøet og til næringen tilsier at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt på forsettlige overtredelser. 

På et mer overordnet plan ble det også vist til at det følger av tidligere dommer at det må reageres strengt på rettsbrudd som har negative konsekvenser for ulike naturinteresser. 

Straffen ble etter dette fastsatt til fengsel i 60 dager hvorav 30 dager ble gjort betinget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen