Straffutmåling for gjentatt innreise i landet etter utvisning

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00104-A, (sak nr. 2014/1702), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Kallerud, Endresen, Noer, Skoghøy, Tjomsland

Saken gjaldt straffutmåling for gjentatt overtredelse av forbudet mot å reise inn i landet etter utvisning. Straffen skal utmåles etter den skjerpede strafferammen fastsatt ved lov 10. januar 2014 nr. 1.

Domfelte ble første gang utvist fra Norge i 2003. Siden har han vært utvist med tidsbegrensede forbud mot innreise frem til han i 2010 ble utvist med varig innreiseforbud. Han var straffet for å ha brutt forbudet i alt ni ganger tidligere.

I forarbeidene til lovendringen i januar 2014 ble det angitt at "normalstraffenivået" for første gangs overtredelse skjerpes fra 35 dagers fengsel til ikke under fengsel i ett år. Ved andre gangs forgåelse økes "normalstraffenivået" fra 120 dager til ikke under ett år og seks måneders fengsel. Det ble ikke gitt konkrete anvisninger for straffenivået ved ytterligere gjentakelse, men det skal gis ytterligere påslag i straffen for hvert nye brudd.  

Høyesteretts flertall fastsatte på denne bakgrunn straffen til fengsel i to år og seks måneder. Det var etter flertallets syn ikke rom for å gjøre straffen delvis betinget. Én dommer mente forarbeidene ga domstolene større handlingsrom enn flertallet la til grunn, og stemte for en straff av fengsel i ett år og syv måneder hvorav seks måneder gjøres betinget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen