Aktor ikke inhabil som følge av trusler fremsatt av tiltalte

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Falch, Bull, Øie, Bårdsen, Schei

Tiltalte hadde, mens saken var til behandling i tingretten, fremsatt drapstrusler mot aktor. Foranledningen var at tiltalte fikk forkynt en ny siktelse mot seg.

Høyesterett kom til at terskelen er svært høy for at en tiltalts reaksjoner mot aktors tjenestehandlinger medfører at aktor blir inhabil. Presumsjonen er at aktor opptrer upartisk, også om trusselen skaper frykt hos aktor. Det forelå i saken ikke konkrete holdepunkter for at aktors embetsførsel ble påvirket av trusselen. Høyesterett kom derfor til at aktor da var habil.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen