Straff for å ha motarbeidet etterforskningen av et drap

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommere: Arntzen, Kallerud, Øie, Matheson, Schei

En 22 år gammel mann fra Fredrikstad ble dømt til ett års fengsel for blant annet å ha bistått med å fjerne bevis i en drapssak.

Mannen hadde hjulpet en bekjent med å dumpe et drapsoffer i Glomma, og med å fjerne blodspor og gjenstander som kunne tjene som bevis i saken. Ved straffutmålingen la Høyesterett i skjerpende retning vekt på at overtredelsen av § 132 gjaldt bistand til å motarbeide etterforskningen av en svært alvorlig forbrytelse og på at bistanden hadde skjedd over noe tid. I formildende retning la Høyesterett en viss vekt på at mannen hadde handlet under press, og på at det nå var gått to og et halvt år siden handlingen fant sted. Tidsforløpet kunne ikke legges ham til last. Mannen hadde også mottatt kr. 2000 fra avdødes lommebok, og var også domfelt for grovt heleri. Samfunnsstraff ble ikke funnet anvendelig i et tilfelle hvor den underliggende forbrytelse var av så alvorlig karakter.

Høyesterett har med denne dommen avklart straffenivået for denne type forbrytelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen